Stadgar för

HÄSTVEDAS INTRESSEFÖRENING

§1 Föreningens firma är Hästvedas intresseförening. Föreningen, som är en ideell förening, är religiöst och partipolitiskt obunden

§2 Föreningens firma tecknas, av styrelsen samt av den/de styrelsen därtill utser.

ÄNDAMÅL

§3 Föreningen har till ändamål att främja Hästvedaortens (vilket motsvarar Hästveda församling) intressen genom att verka för

STYRELSEN

§4 Styrelsen har sitt säte i Hästveda, Hässleholms kommun

§5 Styrelsen består av lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

§6 Revisorerna skall vara 2 jämte 1 suppleant.

§7 Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden beträffande styrelsen skall bestämmas så att årligen avgår halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter varvid ordförande och sekreterare inte ska ha samma mandattid. Revisorerna och revisorsersättare väljs för en mandattid om ett år.

MEDLEM

§8 Såsom medlem kan antagas fysisk såväl som juridisk person som förklarar sig villig att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligande av föreningens ändamål.

§9 Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som begärt utträde förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om verksamheten.

MEDLEMSAVGIFT

§10 Medlem skall till föreningen erlägga den årsavgift som föreningsstämman beslutar.

RÄKENSKAPSÅR

§11 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

FÖRENINGSSTÄMMA

§12 Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i dagspressen och lokala anslag. Kallelse skall ske tidigast 4 och senast 2 veckor före ordinarie och senast 1 vecka före extra föreningsstämma.

§13 Andra meddelanden bringas till föreningens medlemmars kännedom genom lokala anslag.

§14 Ordinarie föreningsstämma hålles under mars månad

§15 Medlem, som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen före januari månads utgång.

§16 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämmoförhandlingarna
 2. Anmälan av styrelsen vald protokollförare
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställelse av röstlängd
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av antalet ledamöter
 14. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 15.  

  ordförande
  kassör
  sekreterare
  övriga ledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer jämte suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Inkomna motioner
 19. Övriga ärenden

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen.

§17 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner att behov föreligger, när någon av föreningens revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför eller när minst en tiondel av alla medlemmar skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

STADGEÄNDRING

§18 För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller att beslut därom ska fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en skall vara ordinarie stämma.

UPPLÖSNING

§19 Vid föreningens upplösning skall uppkomna tillgångar disponeras för Hästvedaortens fromma.