Skolväsendet i Hästveda
Hästveda socken har alltid varit jämförelsevis fattig. Undervisningsväsendet var länge av ekonomiska skäl tillbakasatt. Äldsta noteringen omfattar protokoll över katekesförhör i kyrkan 1696. Den 7 november 1823 beslutades om inrättande av ständig skolmästartjänst i Hästveda.

I mitten av 1850-talet hade socknen sin första skola färdig. Den ambulerande typen fanns kvar tillsammans med den fasta undervisningen i skolan. 1851 hade anställts en lärare vid namn Sven Nyberg.

Alla läste i samma sal, endast grupperade som nybörjare och andra. De äldre undervisades av läraren samt fick sedan i sin tur undervisa och förhöra de yngre. Katekesstyckena skulle kunnas som ett rinnande vatten. Ingen frågade efter om de begrep den eller ej. Klockaren gav undervisning i koralsång åt de barn som hade gehör.

Den ambulerande skolan flyttade omkring på de fyra rotarna. Till första roten hörde Eskeberga, Smörby, Sonaboda, Åbuen, Mannarp, Hästveda 7

Till andra roten Benarp, Boarp, Vivarp, Perstorp, Stenkeslycke, Gerastorp och Asmastorp.

Till den tredje Bäckaröd, Villeberga och Rävninge.

Den fjärde Ottarp, Skärseröd, Tottarp, Frostentorp och Påarp.

Den femte: övriga delen av församlingen hörde till den fasta skolan. Det var i huvudsak Kyrkbyn, samt det sedan järnvägens tillkomst uppväxande stationssamhället. 1859 undervisades i den fasta skolan 32 gossar och 26 flickor, samt i den ambulerande 25 gossar och 38 flickor.

Före skolåldern (7 år) hade de flesta lärt sig läsa på ett eller annat sätt. Någon egentlig småskola fanns inte.

1871 inrättades en ambulerande småskola, 1873 en andra.

1878 beslutades bygga fyra nya skolhus. Det första, Essestorp blev färdigt 1881, i Hästveda 1882, medan Rävninge och Tubbarp inte blev klara förrän 1890.

Ett spritbolag i Hästveda åtog sig bekosta inredandet av "Kärraskolan". Till varje skolsal skaffades 36 tvåsitsiga bänkar. Det gamla skolhuset användes som småskola.

Nyberg fick avsked 1889 och efterträddes av J. Sterner. 1893 blev skolan i Rävninge fast. Slöjdundervisningen för gossar infördes 1895 och för flickor några år senare. Genom beslut 1902 inrättades fyra småskolor och fyra folkskolor fast. Nya lärare anställdes under de närmaste två åren. 1911 ersattes Kärraskolan av Kyrkskolan. Samtliga skolor av B-2-typ. 1926 inrättades B1-typen. Beslut om undervisningens centraliserande skedde redan före andra världskriget, men genom överklagande uppsköts det hela ända till 1950-talet

Hästveda nya centralskola byggs och invigs i september 1953. Alla de gamla skolorna läggs ner.